Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi nakupujícím (dále jen „kupující“) a prodávajícím (dále jen „prodávající“) v oblasti prodeje zboží na e-shopu PROmaturák.cz. Obchodní podmínky se vztahují na veškeré objednávky uskutečněné kupujícím prostřednictvím e-shopu PROmaturák.cz. Kupující objednáním zboží potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.


II. Vymezení pojmů

Prodávající: DDs group s.r.o., IČO: 28146298, se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova tř. 309/12, PSČ 37001
Kupující: fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky a zboží prodávajícího na e-shopu PROmaturák.cz.


III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Kupující má možnost objednat zboží prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo na e-shopu PROmaturák.cz.
Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.
Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky a informací o dodání objednaného zboží.
Kupní smlouva je uzavřena, jakmile kupující obdrží od prodávajícího e-mail potvrzující učiněnou objednávku. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku. Toto rozhodnutí učiní prodávající dle svého výlučného uvážení. Pokud prodávající objednávku odmítne, bude o tom kupující neprodleně informován. Bude-li platba za odmítnutou objednávku již zpracována a přijata na účet prodávajícího, bude obratem vrácena na účet kupujícího, ze kterého bylo objednané zboží uhrazeno.
Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.
Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 2 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.


IV. Ceny a platební podmínky

Ceny uvedené na internetových stránkách PROmaturák.cz jsou uváděny jako konečné, včetně 21% DPH. Platné jsou ceny uvedené v době potvrzení objednávky.
Ceny nezahrnují náklady na dopravu. Za poštovné a balné účtujeme 105 Kč (doprava GLS) a 149 Kč (doprava Česká pošta). V případě dopravy skleniček a křehkých dárků pro učitele je cena 155 Kč (GLS) 199 Kč (Česká pošta). Pokud si kupující zvolí možnost platby na dobírku, cena se navýší o 40 Kč. Pokud se prodávajícímu nepodaří dodat objednávku najednou v plném rozsahu ve standardní době dodání a bude nutné učinit více než jedno dodání zboží, nebudou kupujícímu účtovány náklady na následné dodávky zboží.


V. Způsoby úhrady kupní ceny objednaného zboží

Dobírka – kupní cenu zboží hradí kupující v hotovosti doručovateli při jeho převzetí.
Bankovní převod - po obdržení objednávky bude kupujícímu zaslána faktura s číslem účtu a variabilním symbolem. Zboží kupující zaplatí na bankovní účet prodávajícího, číslo účtu je 2000242383/2010. Účet je vedený u Fio banky, a.s. Po obdržení platby prodávající odešle zboží s tím, že kupujícímu sdělí termín doručení zásilky. V případě úhrady zboží bezhotovostním převodem bude zboží expedováno až po potvrzení přijetí peněz na účet prodávajícího.
V případě, kdy kupující provede úhradu ceny zboží a prodávající objednávku odmítne nebo nebude schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně zaplacené finanční plnění kupujícímu dohodnutým způsobem.


VI. Doprava

Objednané zboží si kupující může vyzvednout osobně, anebo si zboží nechat poslat prostřednictvím zásilkové služby GLS nebo prostřednictvím České pošty. Poštovné, balné a doběrečné není zahrnuto v kupní ceně a hradí jej kupující.


VII. Práva kupujícího při nákupu zboží online

Nedoručení zásilky

Nebude-li objednané zboží řádně a včas doručeno nebo pokud bude vykazovat vady, je kupující oprávněn řešit reklamaci se zákaznickým oddělením prodávajícího, a to formou e-mailu, odeslaného na adresu: info@promaturak.cz nebo telefonicky na čísle: (+420) 602 493 522.

Nárok na zrušení objednávky

Kupující má nárok objednávku zrušit, a to ve lhůtě sedmi pracovních dnů ode dne jejího odeslání. 
V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího před zaplacením kupní ceny objednaného zboží může prodávající požadovat po kupujícím uhrazení všech vynaložených nákladů na výrobu, dopravu a vrácení objednaného zboží.
V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího po zaplacení kupní ceny objednaného zboží, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží, po odečtení všech případných nákladů spojených s jeho výrobou, dodáním a vrácením.
Pokud se kupující rozhodne objednávku zboží zrušit, je povinen tak učinit výlučně prostřednictvím emailu odeslaného na adresu info@promaturak.cz do sedmi pracovních dnů od odeslání objednávky.
Prodávající upozorňuje kupujícího, že může dojít k rozdílu mezi barevnými odstíny zboží umístěného na webových stránkách a barevnými odstíny dodaného zboží, a to z důvodu odlišné reprodukce barev na monitoru či displeji kupujícího.


VIII. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dní od obdržení výrobků a tím i nárok na vrácení peněz pouze u těch věcí, které se dají dále prodat a nejsou tedy upravovány dle požadavků zákazníka. U výrobků vyráběných na zakázku dle požadavků zákazníka nelze dodané zboží již vrátit, jsou-li tyto výrobky vyrobeny podle jeho požadavků. V případě nepřevzetí zásilky je nakupující povinen uhradit prodávajícímu všechny vynaložené náklady na výrobu, dopravu a vrácení objednaného zboží.

 

IX. Záruka na zboží

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Záruční doba na všechny produkty činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.
Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.
V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.


X. Reklamace

Při převzetí zásilky příjemce zkontroluje, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud zákazník zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky je posádka vozidla přepravní služby povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Pokud zákazník zjistí skrytou vadu zboží, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu prodávajícímu, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena.
V případě, že zákazník po otevření zaslaného balíku, který obsahoval maturitní skleničky nebo skleněné produkty, zjistí, že některá ze skleniček je rozbitá, ihned kontaktuje přepravce s reklamací části dodaného zboží a případně prodávajícího s novou objednávkou rozbitých skleniček. Tyto rozbité skleničky prodejce v domluveném termínu vyrobí a za klasickou prodejní cenu odešle zákazníkovi na předem domluvenou adresu.
Veškeré zásilky obsahující křehké zboží jsou označovány značkou Křehké a pečlivě zabaleny, aby se minimalizovala možnost jejich rozbití. Z tohoto důvodu není problém reklamovat rozbité zboží u přepravce, kdy Česká pošta zákazníkovi vrátí zpět peníze za rozbité skleničky či jiný kus zásilky. Tyto peníze bývají obvykle použity na úhradu nově vyrobených skleniček prodávajícím.


XI. Ochrana osobních údajů 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny a poskytnuty třetí osobě. 
Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány na zabezpečeném serveru. Kupující dává prodávajícímu a zprostředkovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.
Svou registrací kupující uděluje dobrovolně souhlas ke shromažďování, zpracování a aktualizování svých osobních údajů. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány a použity výhradně v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.


XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění platném v den podpisu kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

Poslední změna všeobecných obchodních podmínek e-shopu PROmaturák.cz proběhla 30.8.2022.

Ke každé objednávce dostanete dárky do tomboly ZDARMA!

Více info